Меню

Права и задължения

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящата интернет страница или на предлагани с нея стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "АПТЕКИ ГАЛЕН" ЕООД правоотношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.


В случай, че не сте съгласни с условията на достъпа до продукти, описани на интернет страницата и изложените Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на тази страница.


Общи условия


"АПТЕКИ ГАЛЕН" ЕООД или „ГАЛЕН” е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 126625273, седалище и адрес на управление -  град Хасково, п.к. 6300, ул. Узунджово № 12. ГАЛЕН е притежател на търговска марка "Аптеки Гален" .


ГАЛЕН притежава разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеките на дружеството, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и е вписано като администратор на лични данни по реда на Закона за защита на личните данни. ГАЛЕН извършва търговия на дребно с лекарствени продукти по смисъла на чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина под марката „Аптеки Гален Хасково”. ГАЛЕН има изградена мрежа от собствени обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки), както и партньори търговци на дребно с лекарствени продукти, които участват в мрежата и предлагането на описаните на интернет страницата продукти.


Настоящата интернет страница, в т.ч. и приложенията й, поддържани от "АПТЕКИ ГАЛЕН" ЕООД, имат чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.


С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, в съответните ни аптеки или в офиса на дружеството на тел. 


Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание или на лечебни заведения, поради което не съдържа такава.


Настоящата интернет страница съдържа търговски каталози и данни за продукти за определен период от време, които нямат окончателен характер като оферта за продажба. ГАЛЕН запазва правото си да променя цената и условията на отпускане на продукти, които са представени на интернет страницата, без да посочва причините за това . ГАЛЕН не носи отговорност за продукти, които са с изчерпани количества или промени от доставчици условия на продажба, за отпаднали продукти от списъци, със заличени цени, неразрешени за употреба.


ГАЛЕН не носи отговорност за закъсняло или ненавременно актуализиране на информацията в интернет страницата. Единствената обвързваща оферта за отпускане на конкретен продукт като цена, количества, срок на годност и други характеристики се прави на място в аптеките от мрежата на ГАЛЕН.


Настоящата интернет страница има за цел да представи продукти и стоки, които могат да бъдат закупени само на място от обектите в мрежата, представена на интернет страницата съобразно работното време.


Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти от разстояние, наричани дистанционни продажби, договори за продажба извън търговския обект и договори от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите, като глава Четвърта, Раздел І от ЗЗП не се прилага.


Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, продукти от значение за здравето или други продукти. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица. Оферти за конкретни продукти се правят само в помещенията на аптеките.


ГАЛЕН не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди поради на посещението на интернет страницата и информацията, публикувана в нея.


ВЪПРЕКИ ЧЕ, чрез настоящата интернет страница не се предлага сключването на сделки от разстояние, ГАЛЕН не гарантира поради технически или човешки фактори или пробив на сайта от трети лица, злоупотребяващи с информацията на страницата без знанието на ГАЛЕН за това, че няма да се представи невярна информация за пациентите.


Отговорност


Най - учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, преди използване на продуктите, предлагани чрез интернет страницата или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в интернет страницата данни, съобщения, коментари, статии или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като част от одобрената листовка за начина на използване на продукти или други данни, предоставени от производителите. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на ГАЛЕН. Съдържанието в страницата не съветва прилагането на самолечение на здравни проблеми или отпускане на лекарствени продукти с режим по лекарско предписание без представянето на предписание.


ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ МАГИСТЪР - ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез страницата информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.


ГАЛЕН не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в страницата информация. ГАЛЕН не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на страницата и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.


Права на интелектуална собственост


Съдържащите се в страницата на ГАЛЕН изображения, словни елементи и марки, дизайн и географски означения не могат да бъде копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма, без предварителното разрешение на ГАЛЕН.


Всички рекламни изображения, снимки на опаковки и дизайн на продукти, се ползват със закрила като обекти на интелектуална собственост и всякакво копиране и ползване е абсолютно забранено.


Защита на личните данни


ГАЛЕН спазва изискванията на действащото законодателство относно личните данни, като всяко предоставяне на лични данни от ползватели на страницата е по тяхна инициатива, без искане от ГАЛЕН.  Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до страницата или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.


Молим Ви да не предоставяте или публикувате под каквато и да е форма ваши лични данни, освен ако не е изискано изрично от нас и не сте сигурни в източника на искането.


Предоставяне на информация за лечебни свойства и приложение


Доколкото в страницата е предоставената информация за лечение и приложение на продукти от значение за здравето на човека, същата описва общите принципи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.


Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ МАГИСТЪР - ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, магистър - фармацевт и др.


Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.


За сайта


ГАЛЕН си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.


Използването на предоставените в страницата връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.


Марка и авторски права


Съдържанието на страницата е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.


Интернет страницата на ГАЛЕН дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация ОТНОСНО :


-          Адресите на аптеките от мрежата на ГАЛЕН, работното им време, предлагани услуги, данни за контакт;


-          Продукти, включително лекарствени продукти с режим на отпускане без лекарско предписание, продукти от значение за здравето на човека, козметични продукти, храни, които се предлагат в аптеките от мрежата;


-          Предлагани промоции и намаления за конкретни продукти, за ограничен период от време, до изчерпване на количествата;


-          Информативни цени на  продукти и условия на продажба в обектите.


 


При всяко противоречие между данните от тази страница и условията за продажба на продукти в самите обекти, предимство и единствено обвързващо значение имат данните, предоставени в помещенията на аптеките.


Информация за "бисквитките" за потребителите:


Използваме "бисквитки", за да подобрим използването на страницата от нашите посетители.


Бисквитките са малки файлове, съставени от низ от букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта.


 


Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.


Информацията, генерирана чрез бисквитки на страницата, може да бъде използвана за различни цели, включително:


Абсолютно необходими:


Тези бисквитки са необходими, за да се движите из страницата и да използвате неговите функционалности, като например да посещавате защитени зони на страницата или да добавяте продукти в пазарска количка.


За подобряване на производителността:


Тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват страницата, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на страницата в негови бъдещи версии.


За подобряване на функционалността:


Тези бисквитки позволяват на страницата да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на страницата.


За таргетиране или реклама:


Тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание за Вас и Вашите интереси.